Informacije

Splošni pogoji za najem vozil

Člen 1
EJA, Turizem in storitve v nadaljevanju Eja d.o.o. daje v najem za prevoz osebno vozilo znamke Opel Vivaro MB-DP006/Mercedes Viano HC-789, ki je v brezhibnem stanju in izpolnjuje predpise glede opreme in registracije osebnih vozil.

Člen 2
Uporabnik oz. voznik, na čigar ime se glasi pogodba, mora pri uporabi najetega vozila obvezno upoštevati veljavne prometne predpise. Pri prevzemu vozila mora predstavniku Eja d.o.o. obvezno pokazati veljavno vozniško dovoljenje. Mladi vozniki ne morejo najeti vozila.
Uporabnik ne sme uporabljati najetega vozila za avtomobilska tekmovanja, vožnje v skrajnih razmerah, priprave, javni transport ali protipravne namene. Uporabnik nosi polno odgovornost za preobremenitve vozila (glede tovora ali števila oseb, ki jih prevaža)
V primeru da je stanje števca nižje ob vrnitvi kot je bilo prevzeto se zaračuna diesel po tarifi 1,5€ za liter za manjkajoče gorivo.

Člen 3
Najemnik/uporabnik se zavezuje, da bo najeto vozilo vrnil v roku, ki je določen s to pogodbo na mesto izposoje sicer se proti njemu sproži sodni postopek in zaračuna dodatno trajanje najema voznika po veljavnem ceniku Eja d.o.o..

Člen 4
V primeru nesreče, kraje ali požara mora najemnik/uporabnik o tem takoj obvestiti policijo ter Eja d.o.o.. Najemnik/uporabnik je dolžan urediti vse potrebno, da pridobi policijski zapisnik o nesreči.
Najemnik/uporabnik plača Eja d.o.o. stroške povečane zavarovalne premije in to 8% polne vrednosti maloprodajne cene na ceniku vozila, še posebej če stranka želi koristiti premijo iz naslova AO-plus (razen telesne poškodbe ali smrti) in če stranka povzroči prometno nesrečo in je za to odgovorna. V primeru okvare vozila EJA d.o.o. vrne stranki samo stroške najema, stranka ureja vrnitev na lastne stroške in nima pravice zahtevati nobene odškodnine ali povračila stroškov ki so dodatno nastali.
Najemnik/uporabnik se zavezuje, da bo Eja d.o.o. posredoval vso dokumentacijo in podatke v zvezi z dogodkom. Sodeloval bo pri sestavi zapisnika ter navedel imena in naslove udeležencev oziroma morebitnih očividcev, ter s tem olajšal postopek.

Člen 5
Najemnik/uporabnik najetega vozila ne sme posojati ali prodati vozila tretji osebi. Stranka nosi polno odgovorno in v primeru kraje vozila, kraje tretje osebe ali prodaje vrne lastniku znesek novega vozila Opel Vivaro 7+1.

Člen 6
Najemnik/uporabnik nosi odgovornost za storjene prekrške, mandatne kazni ali carinske postopke v katerih je bil udeležen, razen v primeru, če je za prekršek odgovorna Eja d.o.o. zaradi neupoštevanja glede opreme ali registracije vozila. Najemnik/uporabnik je dolžan povrniti stroške povzročene s prekrški. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog ni dovoljena. Z izposojo vozila nosi vso odgovornost najemnik. V primeru okvare vozila EJA d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti, ter ima najemnik samo pravico zahtevati plačilo za najem. EJA d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti do potnikov temveč vse nosi najemnik vozila. EJA d.o.o. se ne zavezuje da bo poskrbela za nadomestno vozilo v primeru okvare.
Najemnik/uporabnik je ob prevzemu pregledati vozilo. Vse poškodbe ob vračilu vozila je dolžan poravnati najemnik/uporabnik. Kajenje v vozilu ni dovoljeno. V primeru kršitve se zaračuna 100€.

Člen 7
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Člen 8
V primeru sporov, ki bi nastali pri izvajanju te pogodbe je za njihovo rešitev pristojno sodišče v Mariboru.
Maribor, 8.3.2016

EJA, d.o.o.